Psykoterapi

Psykoterapeutiska samtal kan vara till hjälp när du inte är tillfreds med ditt mående och din livssituation. 

 

Nedstämdhet, oro, ångest, livskriser och problem i relationer kan vara anledning att  söka  professionell hjälp för att förstå och bearbeta bakomliggande orsaker. 

Samtalen kan ha olika form och fokus men utgår alltid från dina behov och förutsättningar.

Det första samtalstillfället har formen av bedömningssamtal, där vi går igenom de svårigheter du söker för och önskar förändra, varefter vi ömsesidigt tar ställning till fortsatt kontakt. 

Ibland kan det räcka med några få samtal för att du ska känna att du har fått nya perspektiv och hjälp att hantera svårigheterna. Ibland kan en längre terapi vara behövlig för att bearbeta erfarenheter, som ger upphov till återkommande problem.

I enskild terapi får du möjlighet att tillsammans med mig utforska dina känslor, tankar och behov och hur tidigare erfarenheter påverkar din aktuella situation.

Vid par- och familjeterapi är fokus på relationer och kommunikationsmönster inom det system du lever i.  Detta kan ske i enskilda samtal, parsamtal och vid familjesamtal med hela eller delar av din familj.

Föräldraterapi kan vara aktuellt, när du som föräldern vill öka din förståelse för ditt barn och genom förändrat förhållningssätt påverka barnets mående och beteende. 

Marte meo är en metod för samspelsbehandling för förälder och barn, där man använder sig av videoinspelade sekvenser av samspel för att analysera hur samspelet kan förbättras, d.v.s. vad barnet med sitt beteende förmedlar att det behöver hjälp med för att utvecklas positivt.